Υποχρεώσεις – Καθήκοντα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους και τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων.

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΠΡΙΝ από την έναρξη της διδακτικής τους ώρας στη γραμματεία και πιστοποιούν την προσέλευσή τους με υπογραφή τους .

Με την έναρξη της διδασκαλίας

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας εισέρχονται αμέσως στο χώρο διδασκαλίας, αίθουσα ή εργαστήριο και δεν επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς λόγο. Πιστοποιούν την παρουσία των καταρτιζομένων με την καταχώρηση των ονομάτων των καταρτιζομένων που απουσιάζουν και υπογράφουν στη σχετική στήλη. Διόρθωση λάθους γίνεται μόνον από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή με σύνταξη σχετικής πράξης στη στήλη των παρατηρήσεων του βιβλίου. Με την έναρξη της διδασκαλίας προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία και εκδίδουν με μέριμνα του ΙΕΚ σημειώσεις επί του διδασκομένου αντικειμένου.  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης με την προσφορότερη διδακτική μέθοδο. Πάντως ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος ο εκπαιδευτής οφείλει να αναθέτει γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση της μάθησης, να οδηγεί και να ελέγχει την πραγματοποίησή τους και να προτρέπει τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκει.

Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους. Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρατήρησης και της ωριαίας αποβολής από το μάθημα σε καταρτιζόμενο, που με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και παραπέμπουν στη διοίκηση, παρεκκλίσεις καταρτιζομένων που κατά την κρίση τους, επιφέρουν βαρύτερη κύρωση. Ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, για το λόγο τυχούσης διακοπής της διδασκαλίας πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. 

Με το πέρας της διδακτικής ώρας

Συμπληρώνουν την ενότητα που δίδαξαν στο βιβλίο ύλης . Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδακτική ώρα, αναγράφεται ο λόγος της μη πραγματοποίησής της.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ,που σημαίνει και λήξη της διδακτικής ώρας , ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Στις εξετάσεις

Συντάσσουν τα θέματα προόδου και της τελικής εξέτασης του μαθήματος (ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΙΕΚ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ), και τα παραδίδουν έγκαιρα προς θεώρηση και αναπαραγωγήΘα υπάρξει αργότερα ενημέρωση.

Οι εξετάσεις ΠΡΟΟΔΟΥ θα γίνουν την 7η  ή  8η Εβδομάδα . Θα υπάρξει αργότερα ενημέρωση.

Παρευρίσκονται στην αίθουσα την ημερομηνία της εξέτασης μαζί με τον επιτηρητή και δίνουν διευκρινίσεις επί των θεμάτων αν παραστεί ανάγκη. Παραλαμβάνουν τα γραπτά των καταρτιζομένων, τα αξιολογούν με την αναγραφή επί του ΚΑΘΕ ΘΈΜΑΤΟΣ της βαθμολογίας  ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ολογράφως και αριθμητικώς (ακέραιοι βαθμοί από 1 έως 10)και ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ.

ΤΕΛΟΣ  τα παραδίδουν εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, στη Γραμματεία του ΙΕΚ με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

Οι επιτηρητές αφαιρούν το γραπτό δοκίμιο καταρτιζομένων, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή υποκλέπτουν από σημειώματα ή άλλους καταρτιζόμενους. Βαθμολογούν με μονάδα και συντάσσουν σχετική πράξη για τα παραπάνω επί του γραπτού.

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ .

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. (ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ , ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ κ.λ.π.)

Σχετικές αναρτήσεις