ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Ε.Κ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών (επικυρωμένο αντίγραφο),

  • Φωτοτυπία Ταυτότητας (επικυρωμένο αντίγραφο),

  • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν),

  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει),

  • Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.