ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

KAΘΗΚΟΝΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους και τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων.

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

Προσέρχονται έγκαιρα από την έναρξη της διδακτικής τους ώρας στη γραμματεία και πιστοποιούν την προσέλευσή τους με υπογραφή τους .

Με την έναρξη της διδασκαλίας

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας εισέρχονται αμέσως στο χώρο διδασκαλίας, αίθουσα ή εργαστήριο και δεν επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς λόγο. Πιστοποιούν την παρουσία των καταρτιζομένων με την καταχώρηση των ονομάτων των καταρτιζομένων που απουσιάζουν και υπογράφουν στη σχετική στήλη. Διόρθωση λάθους γίνεται μόνον από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή με σύνταξη σχετικής πράξης στη στήλη των παρατηρήσεων του βιβλίου. Με την έναρξη της διδασκαλίας προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία και εκδίδουν με μέριμνα του ΙΕΚ σημειώσεις επί του διδασκομένου αντικειμένου.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης με την προσφορότερη διδακτική μέθοδο. Πάντως ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος ο εκπαιδευτής οφείλει να αναθέτει γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση της μάθησης, να οδηγεί και να ελέγχει την πραγματοποίησή τους και να προτρέπει τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκει.

Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων, εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους. Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρατήρησης και της ωριαίας αποβολής από το μάθημα σε καταρτιζόμενο, που με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και παραπέμπουν στη διοίκηση, παρεκκλίσεις καταρτιζομένων που κατά την κρίση τους, επιφέρουν βαρύτερη κύρωση. Ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, για το λόγο τυχούσης διακοπής της διδασκαλίας πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας.

Με το πέρας της διδακτικής ώρας

Συμπληρώνουν την ενότητα που δίδαξαν στο βιβλίο ύλης . Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδακτική ώρα, αναγράφεται ο λόγος της μη πραγματοποίησής της.

Οι εκπαιδευτές δεν επιτρέπουν την έξοδο από την τάξη των καταρτιζομένων πρίν το χτύπημα ου κουδουνιού ,που σημαίνει και λήξη της διδακτικής ώρας, παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εξετάσεις

Στις εξετάσεις υντάσσουν τα θέματα προόδου και της τελικής εξέτασης του μαθήματος (έντυπο θεμάτων δίδεται από τη γραμματεία και θα το βρείτε και ηλεκτρονικά εδώ), και τα παραδίδουν έγκαιρα προς θεώρηση και αναπαραγωγή.  Θα υπάρξει αργότερα ενημέρωση.

Οι εξετάσεις Προόδου θα γίνουν την 7η  ή  8η Εβδομάδα . Θα υπάρξει νωρίτερα ενημέρωση.

Παρευρίσκονται στην αίθουσα την ημερομηνία της εξέτασης μαζί με τον επιτηρητή και δίνουν διευκρινίσεις επί των θεμάτων αν παραστεί ανάγκη. Παραλαμβάνουν τα γραπτά των καταρτιζομένων, τα αξιολογούν με την αναγραφή επί του ΚΑΘΕ ΘΕΜΑΤΟΣ της βαθμολογίας  ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ολογράφως και αριθμητικώς (ακέραιοι βαθμοί από 1 έως 10)και ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ.

ΤΕΛΟΣ  τα παραδίδουν εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, στη Γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ. με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

Οι επιτηρητές αφαιρούν το γραπτό δοκίμιο καταρτιζομένων, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή υποκλέπτουν από σημειώματα ή άλλους καταρτιζόμενους. Βαθμολογούν με μονάδα και συντάσσουν σχετική πράξη για τα παραπάνω επί του γραπτού.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενημερώνονται κάθε φορά που έρχονατι στο Σ.Α.Ε.Κ από τον πίνακα ανακοινώσεων και από σχετικά σημειώματα που θα παίρνουν από τη γραμματεία.

Εργαστήρια

Οι εκπαιδευτές των εργαστηρίων δεν προβαίνουν σε καμία ενέργεια στα εργαστήρια Η/Υ χωρίς να ενημερώσουν πρώτα τη διοίκηση του Σ.Α.Ε.Κ. (διόρθωση βλαβών, μετακινήσεις υλικού κτλ.)

ΑΜΟΙΒΕΣ

Οι αμοιβές των εκπαιδευτών καθορίζονται από την κυβέρνηση της χώρας. Στο συνημμένο ΦΕΚ μπορείτε να διαβάσετε τις αμοιβές των εκπαιδευτών.

ΕΝΤΥΠΑ

1.11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΚ ΑΠΟ 16-2-2022

ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΑΕΚ- 19-1-2024

Εξάμηνο 2024 Α΄ Ενημέρωση Εκπαιδευτών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2024 Α΄

Δελτίο Απουσιών

Βιβλίο ύλης

Υπολογισμός Βαθμολογίας Σ.Α.Ε.Κ.

Σημειώσεις Μαθημάτων - Οδηγίες

Σημειώσεις Πρώτη Σελίδα

Σημειώσεις Τελευταία Σελίδα

Οδηγίες Εργασιών 2024 Α

Έντυπο Εργασιών

Καθήκοντα & Υποχρεώσεις Εκπαιδευτών

Οδηγοί Σπουδών & Εξετάσεις Πιστοποίησης

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ (προόδου) – ΣΑΕΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΤΕΛΙΚΕΣ) – ΣΑΕΚ

Χάρη σε εσάς, οι σπουδαστές μας αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες για να δημιουργήσουν έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, δίκαιο και βιώσιμο.