Τα Πολυμέσα στον Χώρο της Εκπαίδευσης

Αγαπητοί συνάδελφοι είναι προφανές πως εμπέδωση της ιστορίας της εξέλιξης της τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από το τι διδαχτήκαμε από το παρελθόν ώστε η λήψη μελλοντικών αποφάσεων να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αναμφισβήτητα πολλά εμπορικά προϊόντα προερχόμενα από την πιο σύγχρονη τεχνολογία  τα οποία εισχώρησαν σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης δεν προσέφεραν – δεν εκπλήρωσαν επαρκώς τις μεγάλες εκπαιδευτικές προσδοκίες από την στιγμή που δεν έφεραν πρακτικές και απλές λύσεις. Ο εξοπλισμός που πλαισιώνει την εκπαιδευτική τακτική του οποίου πυρήνας είναι ο Η/Υ αποτελεί και το σύνολο εκείνων των εργαλείων των οποίων η ενσωμάτωση στους πόρους και στο εκπαιδευτικό προφίλ του διδάσκοντα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Στην περίπτωση όπου οι προσδοκίες της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας  έχουν μια πιο ρεαλιστική βάση αυτό σημαίνει πως θα έχουμε και περισσότερες πιθανότητες δημιουργίας ενός αποδοτικότερου σχεδιασμού με στόχο την πετυχημένη επίδραση της διδασκαλίας στην μάθηση. Καλούμαστε συνεπώς να απαντήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: Ποιες είναι οι βασικές πτυχές μάθησης που να πρέπει να καλύψει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια διδασκαλίας ενός συνόλου εκπαιδευομένων και ποιοι είναι εκείνοι οι κατάλληλοι  πόροι οι οποίοι  μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη προσπάθεια.

Είναι λογικό πως η εκπαιδευτική διαδικασία μετασχηματίζεται με την είσοδο των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου μετασχηματισμού είναι ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή να διαμορφώνονται αντίστοιχα και οι έννοιες : επικοινωνία και συνεργασία με στόχο πάντα την επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος.

Μερικές από τις θετικές συνέπειες της εισόδου των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες :

  1. Οι τεχνικές πληροφορικής και επικοινωνιών δίνουν την ευκαιρία μιας ομαλότερης και ποιοτικότερης ροής της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μάθησης όπως: της γρηγορότερης αποστήθισης, της δυνατότητας  πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης και φυσικά την κάθε δυνατότητα επεξεργασίας και σύνθεσης ηλεκτρονικής μορφής δεδομένων να αποκτούν ποιότητα και ουσία 
  2. Η διαδικασία εισόδου των μαθητών σε περιβάλλον διαδικτύου επιτρέπει την χρήση  νέων εργαλείων εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ χρήση διαδικαστικών πινάκων) που κατά συνέπεια εκτινάσσουν ψηλά την δυναμική της εκπαίδευσης ενώ αυτομάτως ελαχιστοποιούν τον χρόνο εκπαίδευσης και κατεύθυνσης έχοντας παράλληλα ελάχιστο κόστος απόκτησης ή χρήσης για τον διδασκόμενο.

Αντίστοιχα μερικές από τις αρνητικές συνέπειες της εισόδου των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι οι ακόλουθες :

Το βασικότερο μειονέκτημα αποτελεί τον κίνδυνο υποκατάστασης του εκπαιδευτικού και αποξένωσης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό με την παρέμβαση του Η/Υ και των δικτύων, από την άποψη πως οι  νέες τεχνολογίες παρεμβαίνουν  ως κομμάτι μιας προβλεπόμενης διαδικασίας και όχι καταλύτης στην εκπαίδευση. Η τυποποίηση της  Εκπαιδευτικής Ύλης με αποτέλεσμα την εξάλειψη  της πολλά προσφερόμενης και δημιουργικού χαρακτήρα αναζήτησης και  έρευνας αποτελεί μια απειλή για την ευρύτερη κοινότητα της εκπαίδευσης με την απειλή αυτή να διογκώνεται καθημερινά σύμφωνα με την αλματώδη εξέλιξη και είσοδο των εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στον χώρο της Εκπαίδευσης.

 

                                                                                                            Μετά Τιμής

                                                                                          Δρ-Μηχ. Βασίλειος Ε. Μπαλτάς

Σχετικές αναρτήσεις