Επανέναρξη, 18/5/2020 , ΟΔΗΓΊΕΣ – εκπαιδευτές

ΠΡΟΣΤΈΘΗΚΑΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ι.Ε.Κ., από όπου και θα
διεκπεραιώνουν τις καθημερινές διδακτικές τους υποχρεώσεις. Εκπαιδευτές που δεν θα μπορούν
να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών
απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να
παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
σε όλους τους καταρτιζόμενους. ΕΓΚΥΚΛΊΟΣ , Κ1/55594,13-5-2020 , Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές.

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος του εξαμήνου 2020Α διαμορφώνεται από τους βαθμούς της
γραπτής εργασίας της προόδου και της εργασίας της τελικής εξέτασης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα
ποσοστά βαρύτητας που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. ΕΓΚΥΚΛΊΟΣ , Κ1/55594,13-5-2020


Σχετικές αναρτήσεις