Τεχνικός Η/Υ

Εξάμηνα
Τέσσερα (4)
Πρακτική Άσκηση
Ναι

Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου» έχει πιστοποιημένες γνώσεις δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία ως τεχνικός ηλεκτρονικών μηχανών που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον ενός σύγχρονου γραφείου, δηλαδή:

  • απλή τηλεφωνική συσκευή,
  • συνδρομητικό τηλεφωνικό κέντρο,
  • συσκευή (fax),
  • αυτόματος τηλεφωνητής,
  • φωτο-αντιγραφική μηχανή,
  • ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ),
  • περιφερειακές συσκευές Η/Υ,
  • δίκτυα Η/Υ.

Ο τεχνικός αυτής της ειδικότητας θα μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας τεχνικών της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Ειδικότερα θα μπορεί:

  • Να εγκαθιστά τις ηλεκτρονικές μηχανές και να επεμβαίνει για την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλίας κατά τη λειτουργία τους.
  • Να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χειριστών ενός δικτύου Η/Υ.